Adres : Ziya Gökalp Cd. Sağlık 2. Sk. 63/10 Kolej/Ankara
Telefon : +90 (0312)431 93 35

Tüzük

TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

 

FEDERASYONUN ADI VE MERKEZİ :

MADDE 1- Federasyonun adı (Türkiye Ulusal Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu) dur.

A) Federasyonun merkezi Ankara'dadır. İkametgahı : Ziya Gökalp Caddesi Sağlık 2.sokak No:63/10 Yenişehir adresindedir.
B) Federasyonun amblemi beyaz zemin üzerine açıklığı sola bakan iç içe iki kırmızı aydır.

FEDERASYONUN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜLECEK ÇALIŞMA KOŞULLARI, ÇALIŞMA BİÇİMLERİ :

MADDE 2- Federasyonun amacı: Türkiye'de yapılmakta olan verem savaşı hizmetlerinin yürütülmesinde yasalara aykırı olmayan her alanda çalışmak ve bu konuda maddi ve manevi yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, 

 

Bu amacın gerçekleşmesi için çalışma, faaliyet konu ve biçimleri Yasalara uygun olarak ;

 1. Verem hakkında incelemeler yapmak ve yaptırmak,
 2. Veremin sebep ve tedavisi ve veremden sakınma ve korunma hakkındaki bilgileri yaymak.
 3. Veremden korunmayı ve bu hastalığın tedavisinde hedef  tutan çalışmaları desteklemek.
 4. Yurt içinde mahalli Verem Savaşı Derneklerini desteklemek ve aralarında yakınlaşmayı sağlamak, bu derneklerin çalışmalarını bilimsel ve idari bakımlardan standartlaştırmak, tavsiyelerde bulunmak, yol göstermek, Hükümet merkezinde ve diğer yerlerde olan işlerini takip etmek ve sonuçlandırmak, verem savaşındaki diğer çeşitli çalışmaları teşvik etmek, işbirliğini, çalışmalarda standardizasyonu sağlamaya çalışmak.
 5. Federasyona üye olup da yapacağı bazı işler için olanakları yetersiz bulunan Derneklere maddi yardımda bulunmak üzere bir fon tesis etmek. (Bu fonun ne şekilde kullanılacağı özel bir yönetmelikle saptanır.)
 6. Federasyonun çalışmaları için gerekli gördüğü tesisleri kurmak ve işletmek,
 7. Verem Savaşı çalışmalarında görev alacak elemanları yetiştirmek için çaba harcamak, eğitim kursları düzenlemek,
 8. Verem savaşının sosyal yönleri ile uğraşmak üzere kendi bünyesi içinde sosyal yardım kolları (Sosyal Komite) kurarak sosyal çabalar harcamak,
 9. Halk sağlığı ve tüberküloz dışı göğüs hastalıkları ile uğraşmak için gayret sarf etmek, bu hastalıkların erken teşhis ve tedavisi için gerekli önlemlerin alınmasında kendisine düşen görevleri yapmak, aynı amaçla kurulmuş olan derneklerle ve bu konularla ilgili resmi gönüllü kuruluş ve kurumlarla işbirliği yapmak.
 10. Bayram ve Verem Savaşı Eğitim ve Propaganda Haftaları gibi özel günlerde üzeri kıymetsiz pul kampanyaları açmak,
 11. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için, mevzuatına uygun olarak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve yurtiçi ve yurt dışı gönüllü kuruluşlarla bilimsel çalışmalarda bulunur, projeler oluşturabilir ve protokoller yapabilir.
 12. Üye Derneklere yapılan yardımların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını denetlemek,
 13. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için, mevzuatına uygun federasyon üyeleri yada uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütleri yapar, öneri ve dilekleri belirleyebilir, her türlü toplantı, gezi, temsil, seminer, konferans, diğer etkinlikler düzenleyebilir, arşiv oluşturabilir, bilimsel çalışmalarda bulunmasını sağlayabilir. Kitaplıklar ve kütüphaneler oluşturabilir, kitap, gazete, bülten, broşür vs. yayınlayabilir. Bilgisayar ve iletişim teknolojisinde faydalanarak yayın yapabilir.(web gibi)
 14. Federasyon yönetim kurulu, Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için, mevzuatımıza uygun olarak, lüzum gördüğü yerlerde temsilcilikler açabilir
 15. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için yasal sınırlamalar çerçevesinde kalmak kaydıyla gerekli diğer her türlü çalışmaları yapabilir

       

   FEDERASYONA ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ :

MADDE 3-

 1. Türkiye'de ikamet eden Verem Savaşı Dernekleri Federasyona üye olmak için müracaat edebilirler. Federasyona üye kabul edilen Verem Savaşı Dernekleri girişte 500,00.TL  giriş aidatı öderler. Üye dernekler yıllık 60.00TL. üye aidatı öderler. Giriş ve üyelik aidat miktarı Genel Kurul kararıyla belirlenir ve değiştirilebilir. Federasyon Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları, üyeliğe kabul, veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu en çok 30 gün içinde müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.
 2. Federasyona üye dernekler eşit haklara sahiptirler. İstedikleri takdirde yazılı istekte bulunmak suretiyle üyelikten çıkabilirler.
 3. Yasalara veya Federasyon tüzüğüne aykırı hareket ettikleri tespit edilen üye dernekler, Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA KARARINA KARŞI İTİRAZ :

MADDE 4- Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılma kararı verilen dernek, kararın iptali için ilk toplanacak Genel Kurula başvurabilir. Genel Kurul kararı kesindir.

GELİR KAYNAKLARI:

MADDE 5- Federasyonun gelir kaynakları  şunlardır:

a) Üye derneklerin giriş ve her yıl ödedikleri katılma payları,

b) Her türlü kamu kurum ve kuruluşlardan alınacak yardımlar.

c) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümleri ile bu tüzük hükümlerine uygun olarak bağış, yardım alır ve verir, şartlı ve şartsız vasiyetleri,

d) Bale, konser,rozet, sergi, piyango, kermes düzenlenmesi, tiyatro, sinema gibi gösterilerden sağlanacak gelirler,

e) İlgili mevzuata uygun olarak elde edilen diğer çeşitli gelirler,

f) Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,

g) Özel kuruluşlar ve kişiler tarafından yapılacak her türlü bağış ve yardımlar,

h) (varsa) işletme faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.

FEDERASYON ORGANLARI :

MADDE 6- Federasyonun organları :

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetim Kuruludur.

GENEL KURUL VE TOPLANTI YERİ :

MADDE 7- Genel Kurul toplantıları Federasyonun ikametgahının bulunduğu veya üye olan derneklerin ikametgahlarının bulunduğu bir ilde veya ilçelerden birinde yapılabilir.

OLAĞAN VE OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTILARI :

MADDE 8- Olağan Genel Kurul toplantıları üç yılda bir Mayıs ayında yapılır. Olağan üstü Genel Kurul; Yönetim Kurulu kararı veya üyelerin beşte birinin yazılı isteği veya Denetleme Kurulunun gerekli görmeleri üzerine toplanır.

GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI USULÜ :

MADDE 9- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş (15) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

         Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

GENEL KURULUN KURULUŞ ŞEKLİ :

MADDE 10- Genel Kurul, görevde bulunan Yönetim ve Denetim Kurulu Asil üyelerinden ve üye derneklerin genel kurullarınca seçilerek gönderilen üçer delegeden oluşur. Bunlar konuşma, seçme ve seçilme hakkına sahip Genel Kurul üyeleridir. Üye dernekler yıllık üye aidatını her yıl en geç 15 Kasım tarihine kadar ödemek zorundadır.

    Federasyona üye derneklerin Sosyal Yardım Komiteleri mensupları ve verem savaşı ile ilgili resmi ve özel sektör temsilcileri ile uzmanlar genel kurula gözlemci olarak çağrılabilir. Bunlar verem savaşı ile ilgili çalışmalar hakkında Genel Kurula bilgi verebilir. Oy hakları yoktur.

GENEL KURUL TOPLANTI YETER SAYISI :

MADDE 11- Genel Kurul,  bu tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin  yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Federasyon Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ :

MADDE 12- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar ile Federasyona üye derneklerin sosyal yardım komite mensupları ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını misafir olarak izleyebilirler.

            Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

             Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ile iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

               Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

               Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler ibra edilen ve görevi biten yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Görevi biten Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

               Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.
 

GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR :

MADDE 13- Genel kurul toplantısında yalnız gündemde olan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulanan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :

MADDE 14- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Yönetim Kurulunun asil ve yedek üyelerini gizli oyla seçmek
 2. Denetim Kurulunun asil ve yedek üyelerini gizli oyla seçmek
 3. Yönetim Kurulunca teklif edilecek onursal üyeleri onaylamak
 4. Federasyon tüzüğünü kısmen veya tamamen değiştirmek.
 5. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
 6. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabulü,
 7. Federasyon için gerekli taşınmaz mallarının satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 8. Federasyonun, amacı aynı olan Konfederasyona ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı'na katılması veya ayrılması,
 9. Federasyonun, Uluslar arası faaliyette bulanması ve yurt dışındaki Konfederasyon veya kuruluşlara üye olarak katılması yahut ayrılması,
 10. Yönetim Kurulu veya üyeler tarafından Federasyonun amacına ilişkin olarak yapılacak önerileri incelemek ve kararlara bağlaması,
 11. Mevzuatta, tüzükte ve madalya yönetmeliğinde Genel Kurula verilen diğer görevlerin yapılması,

 

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ :

MADDE 15- Genel Kurul toplantılarında, kararlar toplantıya katılan delegelerin açık oyu ile ve mevcut delegelerin en az yarıdan bir fazlasının oy çokluğu ile alınır. Kongre gerek görülen hususlarda gizli oylama yapılmasına karar verebilir.
Tüzük tadili yapılabilmesi için ve Federasyonun feshine karar verilebilmesi için Genel Kurul, Dernek üye sayısının en az üçte iki çoğunluğu ile toplanır toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz ve kararlar toplantıda mevcut üyelerin en az üçte iki oy çoğunluğu ile verilir.

SEÇİM ŞEKLİ :

MADDE 16-

 1.     Oyları tasnif etmek ve saymak üzere; Divan Yönetimi Genel Kurula katılan delegelerden beş kişiyi geçmemek üzere bir tasnif kurulu seçebilir. Tasnif Kurulu görevi Divan Başkanı gözetiminde oyların tasnifini intizamlı bir şekilde yapar.
 2. Oy kullanacak delegeler en çok seçilecek miktar kadar, (Yönetim Kurulu için en az altı, Denetleme Kurulu için en az iki delegenin adlarını) ayrı , ayrı mühürlü oy kağıtlarına yazarak divan heyetine kimliklerini göstererek gizli oylarını kullanırlar. İmzalı ve işaretli oy kağıtları ile yönetim ve denetleme kurulu üye tam sayısının yarısından az isim yazılan oy pusulaları geçersizdir.
 3. Eşit oy alanlar arasında kura çekilir.
 4. Tasnif Kurulu oyları sayarak sonucu bir tutanakla tespit eder ve tutanak Genel Kurul Başkanı tarafından okunarak delegelere duyurulur. Seçim sonucu ayrıca Federasyon merkezinde bir hafta süre ile asılarak ilan edilir.
 5. Denetleme Kurulu seçimleri de Yönetim    Kurulu seçimleri gibi yapılır.
 6. Secim sonuçları yeni seçilen Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulları asıl ve yedek üyelerine Kongre Başkanlığınca       yazılı olarak tebliğ edilir.

 

ORGANLARA SEÇİLENLERİN, FEDERASYONUN ADRESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN VE TÜZÜK DEĞİŞIKLİKLERİNİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ :

MADDE 17-  Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen Asıl ve Yedek Üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi Divan Başkanı, Başkan Yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul Toplantı Tutanağı örneği Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Mülki İdare Amirliğine bildirilir. Genel Kurul Toplantısında Tüzük değişikliği yapılması halinde, Genel Kurul Toplantı Tutanağı Tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası Yönetim Kurulu Üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış Dernek Tüzüğünün son şekli 1 ay içinde Mülki İdare Amirliğine verilir.

    Genel Kurul sonuç bildirimleri, Dernek Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur.

      Federasyonun adresinde meydana gelen değişiklikler “Yerleşim yeri değişiklik bildirim formu” ile 30 gün içinde, Federasyonun edindiği taşınmazları tapuya tescilinden itibaren “Taşınmaz mal bildirimi formu” ile 30 gün içinde ve Federasyon organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek organlarındaki değişiklik bildirim formu” ile 30 gün içinde Mülki İdari Amirliğine bildirilir.

 

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ :

MADDE 18- Yönetim Kurulu teşkili :

 1. Yönetim Kurulu 11 asıl 11 yedek üyeden oluşur. Seçimler gizli oyla yapılır.
 2. Genel Kurulda en çok oy alan 11 kişi Yönetim Kurulu asil üyesi, ondan sonraki 11 kişi oy sırasına göre Yönetim Kurulu yedek üyeliğine getirilir.
 3. Yönetim kurulu asıl ve yedek üyeliği süresi üç yıldır. Asıl ve yedek üyeler tekrar seçilebilirler. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarında gizli oyla bir Genel Başkan, bir Genel Başkan Vekili, bir Genel Sekreter ve bir Sayman seçerler. Genel Başkanın bulunmadığı zaman Genel Başkan Vekili vekalet eder.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :

MADDE 19- Yönetim Kurulu

 1. Genel Başkan olmadığı zamanlarda ikinci Başkana Federasyonu temsil yetkisi verir.
 2. Genel Kurul kararlarını uygular,
 3. Federasyonun amacının gerçekleşmesi için ikinci maddede yazılı gerekli çalışmaları yapar,
 4. Federasyonun gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar,
 5. Genel Kurula sunulacak çalışmalar ve hesap raporlarını, (Bilanço) ile gelecek döneme ait bütçeyi hazırlar.
 6. Üyeliğe kabul veya çıkarılma konularında karar verir.
 7. Verem Savaşı ile ilgili kişilerden teşekkül etmek üzere, Teknik Komisyonlar kurar.
 8. Değişik bölgelerdeki Verem Savaşı Derneklerinin çalışmalarını standardize eder ve plan dahilinde düzenlemeleri hususunda gereken çalışmaları yapar.
 9. Federasyonun üyesi bulunduğu kuruluşların çalışmalarına katılacak temsilcileri seçer.
 10. Verem Savaşı konusunda maddi ve manevi büyük hizmet görenlere Yönetmeliği gereğince öngörülen Şeref plaketi, Gümüş Şeref Madalyası ve Şeref Rozetleri hakkında karar verir ve Altın Şeref Madalyası için Genel Kurula öneride bulunur.
 11. Yönetim Kurulu Federasyonun idari ve mali işlerini düzenlemek üzere personel çalıştırmaya yetiklidir. Bu memur ve hizmetlilerin görev, ücret ve terfilerini tespit ve tanzim eder.
 12. Kanunlarla ve tüzükle verilen diğer görevleri yapar.
 13. Gerektiğinde Federasyon organlarının çalışmasıyla ilgili iç yönetmelik hazırlar.
 14. Genel Başkan toplantılarını düzenler, Üyeleri toplantıya davet eder, Federasyon çalışmaları ilgili mevzuat ve tüzük hükümlerine göre yönetir, Sayman üye ile birlikte miktarı her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen harcama bulunabilir.
 15. Genel Başkan Vekili, Genel Başkanın bulunmadığı süre içinde Genel Başkanın görevini yapar.
 16. Genel Sekreter, Federasyonun yazışma işlerini yönetir.
 17. Sayman, Federasyonun gelir ve gider işlerini yapar.

YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA USULÜ :

MADDE 20- Yönetim Kurulu en az üç ayda bir defa ve bunun dışında Genel Başkanın veya Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun gerekli gördüğü hallerde tüm üyelerine yazılı haber vererek toplanır. Oy hakkı olmadan Sosyal Komite Başkanı da Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

         Toplantı Nisabı Yönetim Kurulu üye adedinin yarısından bir fazladır. Yönetim kurulunda kararlar çoğunlukla alınır.


YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA :

MADDE 21- Yönetim Kurulunun arka arkaya üç toplantısına izinsiz ve özürsüz olarak katılmayan üye, Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Bu husus yazı ile kendisine ve üye bulunduğu derneğe bildirilir ve yerine yedeklerden aldıkları oya göre, birinci sıradaki üye alınır.
 

YÖNETİM KURULUNCA TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR :

MADDE 22 Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.

  a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

1) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenebilir.

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi,

5- Alındı Belgesi Kayıt Defteri (Ek10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

  Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

 

 

GELİR VE GİDERLERDE USUL :

MADDE 23- Federasyon gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından federasyona yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.


(Bu belgeler; dernekler yönetmenliğinde gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.)
 

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI :

MADDE 24- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinde sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul, mevcut yönetim Kurulu üyeleri veya denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde Federasyon üyelerinden birinin baş vurması üzerine, mahalli Sulh Hukuk Hakimi Federasyona üye olan derneklerin Federasyon delegeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

İÇ DENETİM VE DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ :

MADDE 25- Federasyonun iç denetiminin denetleme kurulu tarafından yapılması esastır. Denetleme kurulu üç asil üç yedek üye olarak gizli oyla ve üç yılda bir Genel Kurul tarafından seçilir. Kendi aralarında görev taksimi yapar ve bir başkan seçerler.

 1. Federasyonun iç denetimini mevzuat çerçevesinde en geç bir yılı geçmeyen aralıklarla gelir-gider hesapları ile faaliyet ve çalışmalarının mevzuat ve tüzük hükümlerine uygunluğunu ve genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediğini, denetim elemanlarının çalışma esas ve usullerine göre yapar ve tanzim ettiği raporları Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
 2. Gerekli hallerde Yönetim Kurulu bağımsız kişi ve kuruşlara da denetim yaptırabilir. Ancak bu hal denetleme kurulunun yükümlülüklerini ortadan kaldıramaz.
 3. Denetçiler Dernekler Kanununun emrettiği hükümler içinde gerek gördüklerinde Genel Kurulu olağan üstü toplantıya çağırabilirler.
 4. Federasyon Genel Kurulu, denetçilerin vermiş olduğu raporu tatminkar bulmaz ise, hesap tetkik komisyonu kurar ve hesapları yeniden uzman kişilere inceleterek iç denetimi en üst seviyede yapabilir.

FEDERASYONUN BORÇLANMA USULU :

MADDE 26- Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için çok özel durumlarda Yönetim Kurulunun kararı ve Genel Kurulun onayı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak ve Federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek miktarlarda yapılamaz.

YABANCI KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ BİLDİRİ YAYINLAMA :

MADDE 27- Federasyonun yabancı ülkelerdeki aynı amaca yönelik Federasyonlarla veya derneklerle işbirliği yapması, Kondeferedasyonlara katılmasına Yönetim Kurulu yetkilidir. Federasyonun, yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların üyelerini Türkiye'ye davet etmesi veya yabancı derneklerin davetlerine uyarak üyelerini veya temsilcilerini yurt dışına göndermesi yasalara ve tüzüğe uygun olmasına bağlıdır.

MADDE 28- Federasyon tarafından yapılan bildiri, beyanname ve benzeri yayınlar, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin temel niteliklerine, inkılap kanunlarının korunması hükümlerine aykırı; Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozucu mahiyette veya suç işlemeye, ayaklanmaya, isyana teşvik edici bir nitelik taşıdığı veya Devletin gizli belgelerini açıklamak, Atatürk'ün kişiliği, ilkelerini ve çalışmalarını küçük düşürmek ve kötülemek veya başkalarının şöhret ve haklarına, özel ve aile hayatlarına tecavüz etmek amacına yönelik bulunamaz.

FEDERASYONUN GENEL KURUL KARARI İLE FESHİ :

MADDE 29: Federasyon aşağıda yazılı üç şekilde fesh edilebilir:

I. Kendiliğinden fesih:

 1. Amacının gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi veya süresinin sonra ermesi,
 2. Borç ödemede acze düşmüş olması,
 3. Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi,
 4. Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması hallerinde münfesih olur.

II. Genel Kurul kararı ile fesih:
Genel kurul, her zaman federasyonun feshine karar verebilir. Fesih kararı verebilmek için, Genel Kurulun üye tam sayısının en az üçte ikisi ile toplanması gerekir. Mevcut üyelerin en az üçte ikisinin kabul oyu vermesi ile fesih kararı verilmiş olur. Federasyonun feshi halinde taşınır ve taşınmaz malları Türk Kızılay'ına bırakılır.
III. Mahkeme Kararı ile fesih:
Her ilgili, sulh hakimliğinden Federasyonun kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir. Federasyonunun amacı, kanuna veya ahlaka aykırı hale gelirse; Cumhuriyet savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme federasyonun feshine karar verir. Mahkeme, dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün önlemleri alır.

MADDE 30: Federasyon kuruluş ve amaç şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü veya Yönetim Kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya 11. Maddede belirtilen yeter sayısının bulunmaması ve üs üste iki olağan Genel Kurul Toplantısının yapılamadığı hallerde kendiliğinden dağılma halinin tespiti, ilgili Sulh hakiminin kararı ile olur. Bu durum da Federasyonunun taşınır ve taşınmaz malları ilgili sulh hakiminin kararı ile tasfiye edilir.

MADDE 31- Federasyon aşağıda adları ve adresleri yazılı olan Dernekler tarafından kurulmuştur.

 

 

 

Derneğin Adı

Merkezi

Ikametgahı

Katılma Payı

1-

Adana Verem Savaşı Derneği (Kamuya Yararlı 2.6.948/3-7555)

ADANA

Dr. Ali Menteşoğlu Cad. No:45 ADANA

10.000

2-

İstanbul Verem Savaşı Derneği (Kamuya Yararlı 18.12.1929/8688)

ISTANBUL

Sağlık Sok. No:33 Taksim/İSTANBUL

10.000

3-

İzmir Veremle Savaş Derneği (Kamuya Yararlı 5.8.1925/2320)

İZMİR

Birinci Beyler 846. Sok. No:21/23 İZMiR

10.000

4-

Bursa Verem Savaşı Derneği (Kamuya Yararlı 1.1.1949)3/8532

BURSA

Hocaalizade Mah. Yenieiler Sok. BURSA

10.000

5-

Bandırma Verem Savaşı Derneği (Kamuya Yararlı 5.12.1953/1908)

BANDIRMA

İstiklal Cad. No:82 BANDIRMA

10.000

6-

Ünye Verem Savaşı Derneği (Kamuya Yararlı 8.1.1986 86-10273)

ÜNYE

Hükümet Cad. No: 34 Kat:2 ÜNYE

10.000

 

 

 

YÖNETİM KURULU

 

Şef Dr. Ahmet Refik EREM

Genel Başkan

 

Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN

Genel Başkan Vekili

 

 

Dr. Mehmet ÖZDEN

Genel Sekreter

 

 

Nevzat YARAR

Sayman Üye

 

Mümtaz KORU

Üye

 

Veli ÖZTÜRK

Üye

 

Levent ETİZ

Üye

 

Dr. Timur YILDIZ

Üye

 

Süleyman TÜRKER

Üye

 

Adil ALP

Üye

 

Dr. O. Faik TOPÇU

Üye

 

 

engage in videoARI@NYY: Francisco men and women regarding first struck as being a Yankee

NBA Jersey Sale Philadelphia Phillies Jersey Arizona Diamondbacks Jersey St. Louis Cardinals Jersey Oakland Athletics Jersey Clayton Kershaw Jersey Pittsburgh Pirates Jersey Ronald Acuna Jr. Jersey Jacob deGrom Jersey Ronald Acuna Jr. Jersey Mookie Betts Jersey Los Angeles Angels Jersey Detroit Tigers Jersey Bryce Harper Jersey Texas Rangers Jersey San Francisco Giants Jersey Top Player Jersey Christian Yelich Jersey Boston Red Sox Jersey Oakland Athletics Jersey Jose Altuve Jersey Corey Seager Jersey Seattle Mariners Jersey Baltimore Orioles Jersey Oakland Athletics Jersey Seattle Mariners Jersey Jose Altuve Jersey Los Angeles Dodgers Jersey Manny Machado Jersey Colorado Rockies Jersey Aaron Judge Jersey